fbpx

OFFICIEEL WEDSTRIJDREGLEMENT
N.V MIELE S.A.
Schrijf je in voor onze etiquetteworkshop

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de Tombola ‘Schrijf je in voor de Miele Etiquetteworkshop!’
De Tombola wordt georganiseerd door N.V. MIELE S.A., met maatschappelijk adres te Z.5
Mollem 480, 1730 Mollem ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0403.230978
Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Tombola en
op het tombolaverloop. Het loutere feit van deelname aan de Tombola impliceert de gehele
aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Tombolareglement door
de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De actie loopt van 17/05/2023 tot en met 08/06/2023 in België online. De organisator behoudt zich het recht voor om de Tombola te verlengen indien nodig.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Tombola is een spel zonder enige aankoopverplichting.
Alle meerderjarigen (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Tombola
deelnemen. Een deelnemer kan 1 keer deelnemen aan deze tombola.

Artikel 4. Tombolaverloop

Het tombolamechanisme verloopt als volgt: Iedereen mag zich inschrijven voor de etiquetteworkshop in Antwerpen, Hasselt en Brussel. De eerste 10 inschrijvers mogen deelnemen aan de workshop. Zij zullen telefonische gecontacteerd worden. Indien zij niet meer beschikbaar zijn of niet bereikbaar zijn, zullen we de eerstvolgende inschrijver contacteren.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de deelname dient de deelnemer het
tombolaverloop correct op te volgen.

Artikel 5. Aanduiding van de winnaar

Winnaars worden vervolgens aangeduid:

De eerste 10 inschrijvingen per locatie per tijdsslot mogen deelnemen aan de wedstrijd. Indien zij niet meer beschikbaar zijn of niet bereikbaar zijn, zullen we de eerstvolgende inschrijver contacteren.

Artikel 6. Prijzen

De prijs die in het kader van de Tombola gewonnen kan worden is: Een gratis deelname aan de etiquetteworkshop in Miele Experience Center Hasselt, Antwerpen of Brussel op de meegegeven data.

De prijs kan niet worden omgeruild.
In geen enkel geval worden de prijzen tegen hun waarde in speciën omgeruild.
Elke deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen en dus ook slechts 1 prijs winnen.

Artikel 7. Fraude en misbruik

N.V. MIELE S.A. houdt toezicht over het correcte verloop van de Tombola.
Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun
winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van
deelname.

Artikel 8. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde
geldige aan de Tombola te kunnen deelnemen:

  • Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • Emailadres
  • Postcode
  • Telefoonnummer

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de
organisatie van de Tombola en zullen verwerkt worden in overstemming met de
Privacyverklaring (beschikbaar via: https://www.miele.be/nl/c/privacybeleid-
46.htm#p3075) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met begrip van de Verordening (EU) 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens (GDPRR))
Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het
verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator
gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren aan de hand van een nieuwsbrief,
afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben
tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op
wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Artikel 9.Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Tombola terecht bij de Organisator
op de volgende wijze:
Mail: info@miele.be
Tel: 02/451.16.16
De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of
interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Tombola.

Artikel 10. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen in dit Tombolareglement nietig, onwettig of niettegenstelbaar
worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze
overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden
geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en
effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk
benadert.
De organisator van de tombola wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of
annulering van de tombola als gevolg van overmacht.

Artikel 11. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Tombola
of de interpretatie van dit Tombolareglement op minnelijke wijze proberen op te lossen.
Bereiken zij geen oplossing, dan moet het voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken
van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe
de exclusie bevoegdheid hebben.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Dit Tombolareglement is onderworpen aan het Belgische recht
Dit Tombolareglement dateert van 16/05/2023