fbpx

OFFICIEEL TOMBOLAREGLEMENT

N.V MIELE S.A.

Miele Unlock

 

Artikel 1. Algemeen
Dit reglement is van toepassing op de Tombola ‘Miele Unlock the Miele Point’

 

De Tombola wordt georganiseerd door N.V. MIELE S.A., met maatschappelijk adres te Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0403.230978

 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Tombola en op het tombolaverloop. Het loutere feit van deelname aan de Tombola impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Tombolareglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur
De actie loopt op 18/03/2022, 19/03/2022, 25/03/2022 en 26/03/2022 in België in het Miele Point (Hopland 6, 2000 Antwerpen)

De organisator behoudt zich het recht voor om de Tombola te verlengen

Artikel 3. Voorwaarden van deelname
De Tombola is een spel zonder enige aankoopverplichting.

Alle meerderjarigen (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Tombola deelnemen.

Een deelnemer kan elke dag 1 keer deelnemen, over de gehele actie 4 keer.

Artikel 4. Tombolaverloop
Het tombolamechanisme verloopt als volgt: Op 18/03/2022, 19/03/2022, 25/03/2022 en 26/03/2022 kunnen telkens 2 prijzen worden gewonnen. Op deze dagen delen medewerkers van N.V. Miele sleutels uit op straat. Elk van deze dagen zijn er twee sleutels die passen op de kluis in het Miele Point in Antwerpen, er is niet geweten welke de winnende sleutels zijn. De deelnemer moet met deze sleutel naar de kluis in het Miele Point gaan. Voor het proberen openen van de kluis moet de deelnemer enkele persoonlijke gegevens achterlaten. Als de sleutel van de deelnemer past op de kluis en deze dus kan openen, wint de deelnemer de prijs.

 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het tombolaverloop correct op te volgen

 

Artikel 5. Aanduiding van de winnaar

Winnaars worden vervolgens aangeduid:

Wanneer de sleutel van de deelnemer past en het slot van de kluis in het Miele Point kan openen, wint hij/zij de prijs.

De winnaar wordt mondeling op de hoogte gebracht van het winnen van zijn prijs

 

Artikel 6. Prijzen
De prijs die in het kader van de Tombola gewonnen kan worden is:

8 x 1 Miele Boost CX1 Cat & Dog Stofzuiger

 

De prijs kan niet worden omgeruild.

In geen enkel geval worden de prijzen tegen hun waarde in speciën omgeruild.

Artikel 7. Fraude en misbruik

N.V. MIELE S.A. houdt toezicht over het correcte verloop van de Tombola.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

Artikel 8. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldige aan de Tombola te kunnen deelnemen:

  • Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • Emailadres
  • Geslacht

 

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de Tombola en zullen verwerkt worden in overstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via: https://www.miele.be/nl/c/privacybeleid-46.htm#p3075) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met begrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPRR))

 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren aan de hand van een nieuwsbrief, afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

 

Artikel 9.Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Tombola terecht bij de Organisator op de volgende wijze:

Mail: info@miele.be

Tel: 02/451.16.16

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Tombola.

 

 

Artikel 10. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen in dit Tombolareglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

De organisator van de tombola wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of annulering van de tombola als gevolg van overmacht.

 

Artikel 11. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Tombola of de interpretatie van dit Tombolareglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusie bevoegdheid hebben.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

Dit Tombolareglement is onderworpen aan het Belgische recht

 

 

Dit Tombolareglement dateert van 4 maart 2022