fbpx

OFFICIEEL TOMBOLAREGLEMENT
N.V MIELE S.A.
Miele The Flex

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de Tombola ‘Ontmasker The Flex?’
De Tombola wordt georganiseerd door N.V. MIELE S.A., met maatschappelijk adres te Z.5
Mollem 480, 1730 Mollem ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0403.230978
Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Tombola en
op het tombolaverloop. Het loutere feit van deelname aan de Tombola impliceert de gehele
aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Tombolareglement door
de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De actie loopt van 1/10/2022 tot en met 15/11/2022 in België online en in verschillende activatiesteden: Antwerpen, Kortrijk, Knokke, Aalst, Mechelen, Hasselt, Brussel, Luik en Bergen. De organisator behoudt zich het recht voor om de Tombola te verlengen indien nodig.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De Tombola is een spel zonder enige aankoopverplichting.
Alle meerderjarigen (i.e. 18 jaar en ouder) natuurlijke personen mogen aan de Tombola
deelnemen. Een deelnemer kan 1 keer deelnemen aan deze tombola.

Artikel 4. Tombolaverloop

(DEEL 1) Het tombolamechanisme verloopt als volgt: Op 9 verschillende locaties (zie 2 alinea’s hierboven) in België zal een Triflex Grand Prix circuit georganiseerd worden. Tijdens deze activatie kunnen deelnemers het opnemen tegen The Flex, een vermomt bekend persoon die een recordtijd haalt in het Triflex parcours. Op elke activatiedag (1 dag per stad) winnen de 3 deelnemers met de snelste tijd een Triflex Flash!

(DEEL 2) Via de Miele social media kanalen worden af en toe tips gegeven over de identiteit van The Flex. Online, via ons inschrijvingsplatvorm, kunnen de deelnemers raden wie The Flex is en laten ze online hun gegevens achter. Eind oktober worden alle inzendingen bekeken. De deelnemer die The Flex juist raadt en het dichtst bij de schiftingsvraag zit, wint een Triflex HX2 Pro steelstofzuiger.

Van 1 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 kunnen de deelnemers deelnemen aan de tombola. Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het
tombolaverloop correct op te volgen.

Artikel 5. Aanduiding van de winnaar

Winnaars worden vervolgens aangeduid:

(DEEL 1) De 3 deelnemers met de snelste tijd op het Triflex parcours per activatiedag winnen een Triflex HX2 Flash. Zij zullen persoonlijk gecontacteerd worden.

(DEEL 2)De deelnemer die kan raden wie The Flex is en het dichtst bij de schiftingsvraag zit, wint de wedstrijd. De winnaar wordt mondeling op de hoogte gebracht van het winnen van zijn prijs.

Artikel 6. Prijzen

De prijs die in het kader van de Tombola gewonnen kan worden is: Een Triflex HX Flash (tijdens parcours) of een Triflex HX Pro (wie is The Flex).
De prijs kan niet worden omgeruild.
In geen enkel geval worden de prijzen tegen hun waarde in speciën omgeruild.
Elke deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen en dus ook slechts 1 prijs winnen.

Artikel 7. Fraude en misbruik

N.V. MIELE S.A. houdt toezicht over het correcte verloop van de Tombola.
Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun
winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van
deelname.

Artikel 8. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde
geldige aan de Tombola te kunnen deelnemen:

  • Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
  • Emailadres
  • Postcode

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de
organisatie van de Tombola en zullen verwerkt worden in overstemming met de
Privacyverklaring (beschikbaar via: https://www.miele.be/nl/c/privacybeleid-
46.htm#p3075) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met begrip van de Verordening (EU) 2016/679
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens (GDPRR))
Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het
verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator
gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren aan de hand van een nieuwsbrief,
afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben
tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op
wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link).

Artikel 9.Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Tombola terecht bij de Organisator
op de volgende wijze:
Mail: info@miele.be
Tel: 02/451.16.16
De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoording of
interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de Tombola.

Artikel 10. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen in dit Tombolareglement nietig, onwettig of niettegenstelbaar
worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze
overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden
geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en
effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk
benadert.
De organisator van de tombola wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of
annulering van de tombola als gevolg van overmacht.

Artikel 11. Geschillen

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Tombola
of de interpretatie van dit Tombolareglement op minnelijke wijze proberen op te lossen.
Bereiken zij geen oplossing, dan moet het voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken
van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe
de exclusie bevoegdheid hebben.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Dit Tombolareglement is onderworpen aan het Belgische recht
Dit Tombolareglement dateert van 14/09/2020

Meer recepten?

Maak gratis een profiel aan voor meer recepten.

Registratie formulier

Al een account? Log in om dit bericht te bekijken